Västra sidan supporterklubbs officiella webbplats

Tillbaka

Västra Sidans årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte för Västra Sidan Supporters. Det kommer att äga rum lördagen 5/4 kl 14 på IK Sirius kansli. På årsmötet kommer vi bl a att välja en ny styrelse för kommande år, kunna presentera nya Västra-prylar och rösta fram 2007 års Kjelledine. Vi kommer dessutom att lotta ut två gamla reliker, Gustav Segerströms och Henrik Erikssons matchtröjor från säsongen 2003. Dessutom så har vi en förhoppning om att en representant från IK Sirius kommer och berättar lite om försäsongen. Varmt välkomna! [b]Dagordning Västra Sidans Supporters årsmöte 5/4-08[/b] 1. Mötets öppnande. 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare tillika rösträknare. 4. Fastställande av dagordningen. 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse för det senaste året. 6. Revisorns berättelse. 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret. 8. Val av: Klubbens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år. Övriga ledamöter för en tid av ett år. Suppleanter för en tid av ett år. Revisor, för en tid av ett år. Valberedning för en tid av ett år. 9. Övriga frågor. 10. Ev. Information av IKS 11. Mötet avslutas. Återigen varmt välkomna! [[b]Insänt av Brukarn[/b]]